Page 6 - Silfo Jaarverslag 2020
P. 6

Goed onderwijs
     waar je je thuis voelt!
     We bieden met SILFO openbaar en algemeen bijzonder onderwijs, met onze    Groeien in goed onderwijs
     scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarbij richten we ons ook op
     het verzorgen van internationaal onderwijs. In het onderwijs wordt aandacht  Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs voor onze leerlingen goed tot
     geschonken aan persoonsvorming door kennis opdoen en leren, maar zeker ook  zeer goed is, zodat iedere leerling perspectief heeft op een mooie toekomst.
     door competenties te ontwikkelen en door dóen. De aandacht voor persoonlijke,  De kwaliteit van onze docenten speelt hierin een belangrijke rol. We zijn een
     sociale en culturele ontwikkeling kenmerkt ons onderwijs. Goed onderwijs en  lerende organisatie en dat stimuleren we.
     je thuis voelen is de basis van SILFO, waar je gestimuleerd wordt je talenten te
     ontdekken en te ontwikkelen.                         Alle scholen zijn verbonden aan TRION als opleidingsschool voor docenten.
                                            Ook het Strabrecht College is afgelopen jaar toegetreden tot het Trion
                                            partnerschap samen opleiden & professionaliseren. Komend jaar zal
                                            toetreding van de Eindhoven School of Education van de TU/e een feit worden.
     Om dit te realiseren hebben we vier doelthema’s benoemd voor ons onderwijs.  Trion biedt iedere student die zich vanuit het partnerschap meldt,
     Ze vormen de basis van ons schoolplan waar we van 2018 tot en met 2022 aan werken: een kwalitatief hoogwaardige leerwerkplek in een unieke regio. We betrekken
                                            de studenten bij de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen in onze
     > Dynamisch onderwijs                            scholen waarbij samen ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken centraal staat.
     > Eigen leiderschap van leerlingen en medewerkers              De Trion werkplekbegeleiders zijn de spil in het opleiden in de school.
     > Gerichte inzet van technologie, sociale media en de omgeving van de scholen Zij zijn degenen die de docentbegeleiding op maat vormgeven en
     > Educatief partnerschap                          daarmee ook zelf de kans krijgen om te groeien in hun eigen leraarschap.

     Onze scholen hebben deze thema’s het afgelopen jaar verder uitgewerkt en richtten het onderwijs
     op innovatieve wijze in.
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11